جنگ زده

حمیرا؛ زنی که برای دختران جنگ‌زده در فاریاب سواد می‌آموزاند

حمیرا؛ زنی که برای دختران جنگ‌زده در فاریاب سواد می‌آموزاند

جنگ و ناامنی در سال‌های پسین به ویژه در ‌یک سال گذشته شمار زیادی از باشنده‌گان روستاهای دوردست فاریاب را