جواز صرافی

اعتصاب صرافان وارد هفتۀ سوم شد؛ جوازهای شرکتی صرافی‌ها باید اختیاری شود

اعتصاب صرافان وارد هفتۀ سوم شد؛ جوازهای شرکتی صرافی‌ها باید اختیاری شود

گزارش‌گر: جلیل سروش اتحادیۀ سرتاسری صرافان با گذشت سه هفته از اعتصاب کاری هزاران صراف در سطح کشور خواستار اختیاری