جیوپولیتیک افغانستان

جغرافیایی سیاسی افغانستان؛ آسیب‌ها و فرصت‌ها

جغرافیایی سیاسی افغانستان؛ آسیب‌ها و فرصت‌ها

وارتان گریگوریان، افغانستان‌شناس و تاریخ‌نگار بریتانیایی، افغانستان را «شاهراه پیروزی» توصیف می‌کند؛ سرزمینی که از نظر موقعیت سیاسی نسبت به
جیوپولیتیک افغانستان و مسأله تعامل‌ فرهنگی

جیوپولیتیک افغانستان و مسأله تعامل‌ فرهنگی

نویسنده: ابومسلم خراسانی فرهنگ در ذات خود شیرازۀ یک کشور را تشکیل می‌دهد. آنتونیو گرامشی، پژوهش‌گر وابسته به مکتب فرانکفورت