حالت گذار

آیا افغانستان به حالت «آنومی» دچار شده است؟

آیا افغانستان به حالت «آنومی» دچار شده است؟

نویسنده: ابومسلم خراسانی جامعه‌شناسان حالت «آنومی» را به نا‌هنجاری یا کارکردزدایی هنجارهای جامعه، تعبیر می‌کنند. امیل دورکیم، جامعه‌شناس مشهور فرانسوی