حاکمیت قانون

غنی: گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها از وجود فساد به گونۀ جدی برسی شوند

غنی: گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها از وجود فساد به گونۀ جدی برسی شوند

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور به اداره‌های دولتی هدایت داده است تا گزارش‌های تحقیقی رسانه‌های غیردولتی از وجود فساد را