حشر

نقش کارهای جمعی و رضاکارانۀ مردم در توسعه و بهبود امور کشاورزی

نقش کارهای جمعی و رضاکارانۀ مردم در توسعه و بهبود امور کشاورزی

حشر یا اقدام به کارهای گروهی و رضاکارانۀ مردم یکی از سنت‌های دیرینه‌یی است که روستانشینان برای حفظ، مراقبت، ترمیم