حقوق شهروندی

کمیسیون حقوق بشر: یک‌ بر سوم حصۀ شهروندان افغانستان از دسترسی به حقوق اساسی محروم‌ هستند

کمیسیون حقوق بشر: یک‌ بر سوم حصۀ شهروندان افغانستان از دسترسی به حقوق اساسی محروم‌ هستند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که یک بر سوم حصۀ شهروندان افغانستان به دلیل فقر فراگیر از دسترسی به