حمایت از صنعت

تاسیس رشتۀ طراحی قالین در هرات

تاسیس رشتۀ طراحی قالین در هرات

نیاز به پشتوانه علمی در طراحی قالین در هرات سبب شده تا دانشگاه هرات برای احیا و نجات این تولید