حمایت دولت از معارف

اعتراض مکاتب خصوصی هرات به ادامۀ تعطیلی مراکز آموزشی؛ اگر دولت همکاری نکند ورشکست می‌شویم

اعتراض مکاتب خصوصی هرات به ادامۀ تعطیلی مراکز آموزشی؛ اگر دولت همکاری نکند ورشکست می‌شویم

حدود سه ماه پس از تعطیلی مرکزها و مکاتب خصوصی به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، به نظر می‌رسد