حکومت داری برقی

وزارت مخابرات: امسال 40 ولسوالی به شبکۀ فایبر نوری وصل شده‌اند

وزارت مخابرات: امسال 40 ولسوالی به شبکۀ فایبر نوری وصل شده‌اند

وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی می‌گوید که 40 ولسوالی در جریان سال 1399 خورشیدی به شبکۀ فایبر نوری وصل شده‌اند.