حکومت محلی

حریق بیش از ۶ تُن مواد خوراکی تاریخ گذشته در بدخشان

حریق بیش از ۶ تُن مواد خوراکی تاریخ گذشته در بدخشان

مقدار 6 تُن مواد خوراکی که در یک ماه گذشته توسط کمیتۀ صحت محیطی از دکان‌ها و خوراکه فروشی‌های شهر