حکومت مرکزی

بی‌مهری حکومت مرکزی نسبت به جوزجان؛ آیا این ولایت انگشت ششم است؟

بی‌مهری حکومت مرکزی نسبت به جوزجان؛ آیا این ولایت انگشت ششم است؟

پس از گسترش دامنۀ جنگ در اطراف شهر شبرغان و سقوط پی‌هم ولسوالی‌های پنج‌گانۀ آقچۀ ولایت جوزجان به دست طالبان،