خبرنگاران افغانستان

چهارصد خبرنگار افغانستان در سال 2019 شغل‌شان را از دست داده‌اند

چهارصد خبرنگار افغانستان در سال 2019 شغل‌شان را از دست داده‌اند

کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران، امروز گزارش سالانۀ خود را از وضعیت خبرنگاران کشور در سال 2019، منتشر کرد. در این گزارش