خبرنگاران هرات

اعتراض خبرنگاران حوزۀ غرب نسبت به عدم دسترسی به اطلاعات؛ محدودیت‌ها 70درصد افزایش یافته است

اعتراض خبرنگاران حوزۀ غرب نسبت به عدم دسترسی به اطلاعات؛ محدودیت‌ها 70درصد افزایش یافته است

نتایج یک نظرسنجی در غرب کشور نشان می‌دهد که محدودیت‌ها در برابر دسترسی خبرنگاران به اطلاعات در این حوزه در