خبرگزاری نشانه

گپ نخست

گپ نخست

عصر ما را دانشمندان علوم اجتماعی “عصر ارتباطات” نیز می‌گویند. اهمیت رسانه‌های جمعی چنان است که امروز پیشرفت فرهنگ و