خشونت ها

سازمان شانگهای: طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان به ثبات منطقه توجه داشته باشند

سازمان شانگهای: طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان به ثبات منطقه توجه داشته باشند

گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای می‌گوید که طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان باید به ثبات منطقه توجه داشته باشند و