خلیفه قزل ایاق

ادامۀ فرهنگ خانقاه‌داری میان ترکمن‌های افغانستان

ادامۀ فرهنگ خانقاه‌داری میان ترکمن‌های افغانستان

درست صد ‌سال پیش بزرگی از قوم ترکمن به نام حاجی عابد نظر مشهور به خلیفه «قزل‌ایاق» از بخارا عبور