خواجه غلتان هرات

زیارت خواجه غلتان، آرامگاه تاریخی با زایران مشتاق غلت خوردن در هرات

زیارت خواجه غلتان، آرامگاه تاریخی با زایران مشتاق غلت خوردن در هرات

نام هرات با لقب تُربت عارفان و خاک اولیا گره عجیبی خورده است. شاید به این دلیل است که در