دادستانی

دادستانی کل: چهار کارمند وزارت صحت عامه به اتهام درخواست رشوه بازداشت شدند

دادستانی کل: چهار کارمند وزارت صحت عامه به اتهام درخواست رشوه بازداشت شدند

دادستانی کل تأیید می‌کند که چهار تن از کارمندان وزارت صحت عامۀ کشور به اتهام درخواست رشوه بازداشت شده‌اند. جمشید