دادگاه

سرپرست دادگاه ابتدایۀ چهارآسیاب کابل پس از جراحت، جان باخت

سرپرست دادگاه ابتدایۀ چهارآسیاب کابل پس از جراحت، جان باخت

دادگاه عالی کشور، اعلام کرده که محمد سالم، سرپرست محکمۀ ابتدیۀ ولسوالی چهارآسیاب کابل پس از جراحت شدید جان باخته