دانش مندان

بقایای بزرگ‌ترین گونۀ دایناسورهای جهان در آسترالیا کشف شده است

بقایای بزرگ‌ترین گونۀ دایناسورهای جهان در آسترالیا کشف شده است

دانش‌مندان از کشف بقایای بزرگ‌ترین گونۀ دایناسورهای جهان در آسترالیا خبر می‌دهند؛ موجوداتی که تخمین می‌شود 92 تا 95 میلیون