دخانیات

سکته در کمین جوانان وابسته به قلیان، هر روز ده‌تن در هرات سکته می‌کنند

سکته در کمین جوانان وابسته به قلیان، هر روز ده‌تن در هرات سکته می‌کنند

آمارها در هرات نشان می‌دهد که روزانه حداقل ده‌تن در هرات سکته می‌کنند. ۲۵ درصد این آمار را جوانانی تشکیل