دختران هراتی

کارزار اینترنتی «نامم کجاست؟» در آستانۀ یک موفقیت تاریخی

کارزار اینترنتی «نامم کجاست؟» در آستانۀ یک موفقیت تاریخی

تاریخ معاصر افغانستان زنان و دختران کمی را به عنوان پیش‌گامان عرصۀ برابری‌طلبی و مبارزه با تبعیض جنسیتی در کشور