دختران  ورزشکار

مرحبا؛ دختری از جوزجان بر سکوی قهرمانی ملی تنیس روی میزِ

مرحبا؛ دختری از جوزجان بر سکوی قهرمانی ملی تنیس روی میزِ

در میان جنگ و ناامیدی رویدادهای دیگری نیز در حال شکل‌گیری‌‌اند که شهروندان را برای ادامۀ زنده‌گی و آیندۀ بهتر
مسابقۀ دَوِش دختران در بلخ به استقبال از کاهش خشونت‌ها

مسابقۀ دَوِش دختران در بلخ به استقبال از کاهش خشونت‌ها

شهروندان خسته از جنگ فرصت پیش آمده (یک هفته کاهش خشونت) را غنیمت شمرده و از هر راه ممکن حمایت‌شان