دختر جوزجانی

از آقچه تا حیدرآباد؛ ماجرای رسیدن دانش‌جوی جوزجانی به دانشگاه هند

از آقچه تا حیدرآباد؛ ماجرای رسیدن دانش‌جوی جوزجانی به دانشگاه هند

زنان و دختران افغانستان در کنار همۀ مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بخش تحصیل نیز با چالش‌ها و مشکلات