درصدی زنان و مردان

نفوس افغانستان در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۲.۹ میلیون نفر برآورد شده است

نفوس افغانستان در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۲.۹ میلیون نفر برآورد شده است

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات نفوس افغانستان را امسال 32.9 میلیون نفر برآورد کرده است. در این میان 51درصد آن