درمان

 نوای موسیقی در شفاخانۀ معتادین شبرغان

 نوای موسیقی در شفاخانۀ معتادین شبرغان

موسیقی‌درمانی شیوۀ‌ تازه‌یی است که دکتران متخصص، این کار را برای درمان بیماران معتاد توصیه می‌کنند. اما تا هنوز موسیقی‌درمانی