دریافت رشوه

دو کارمند وزارت شهدا و معلولین به اتهام دریافت رشوه بازداشت شدند

دو کارمند وزارت شهدا و معلولین به اتهام دریافت رشوه بازداشت شدند

دادستانی کل اعلام کرده که دو کارمند وزارت شهدا و معلولین به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده‌اند. دادستانی کل امروز