دستگاه تبلیغاتی

تناقض در ادعای رهبران با عمل‌کرد جنگ‌جویان طالبان؛ کدام یکی را باور کنیم؟

تناقض در ادعای رهبران با عمل‌کرد جنگ‌جویان طالبان؛ کدام یکی را باور کنیم؟

نویسنده: یحیی خیراندیش بازی در میز مذاکره و ادعای نماینده‌گان قطرنشین طالبان که این ‌روزها دستگاه تبلیغاتی‌ آنان را فعال‌تر