دستگاه تنفس مصنوعی

چین به ارزش یک میلیارد دالر امریکایی مواد بهداشتی به افغانستان کمک کرد

چین به ارزش یک میلیارد دالر امریکایی مواد بهداشتی به افغانستان کمک کرد

وزارت صحت عامه اعلام کرده است که جمهوری خلق چین به ارزش یک میلیارد دالر امریکایی مواد بهداشتی به افغانستان