دمبوره

اعتزال هنر موسیقی در سایۀ ابتذال فرهنگی

اعتزال هنر موسیقی در سایۀ ابتذال فرهنگی

هنر موسیقی یکی از هنرهای پرطرف‌دار جهانی است و جوامع بشری در درازنای تاریخ از این هنر برای تفریح و
دمبوره؛ موسیقی سنتی از صعود تا هبوط

دمبوره؛ موسیقی سنتی از صعود تا هبوط

دمبوره یکی از ابزارهای موسیقی نام‌آشنایی است که بخش بزرگی از یک حوزۀ فرهنگی را به دور از تعلقات جغرافیایی،