دموکراسی

نگاهی به نظام جمهوری و دشمنان آن در افغانستان

نگاهی به نظام جمهوری و دشمنان آن در افغانستان

افغانستان از هر نگاهی یک سرزمین عقب‌مانده است و مدت زیادی می‌شود که در روند توسعه‌یافته‌گی آن‌چنانی ‌که لازم است،
معنای دموکراسی در بستر فرهنگی افغانستان

معنای دموکراسی در بستر فرهنگی افغانستان

نویسنده: ابومسلم خراسانی دموکراسی کارشیوۀ حکومت‌داری و نظام شکل گرفته در غرب است که در درازنای تاریخ از زمان ارسطو
چالش‌های ملت‌سازی و کثرت‌گرایی فرهنگی

چالش‌های ملت‌سازی و کثرت‌گرایی فرهنگی

دولت‌ها در جوامع چند فرهنگی و چند پارچه به لحاظ سیاسی، اجتماعی، زبانی و تاریخی تلاش می‌کنند تا حس تعلق