دولت ایران

ایران و حمایتش از گروه‌های بنیادگرای اسلامی در افغانستان و تاجیکستان

ایران و حمایتش از گروه‌های بنیادگرای اسلامی در افغانستان و تاجیکستان

دولت تاجیکستان اخیراً مستندی را زیر نام «خیانت» از طریق شبکۀ تلویزیون دولتی این کشور به نشر سپرده است. در