رحمانی

رحمانی: نیروهای خیزش مردمی در چوکات اردوی محلی تنظیم شوند

رحمانی: نیروهای خیزش مردمی در چوکات اردوی محلی تنظیم شوند

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور از افزایش دامنۀ بسیج‌های مردمی در برابر طالبان ستایش می‌کند و می‌گوید که
رحمانی از حکومت می‌خواهد نیروهای خیزش‌ مردمی را تمویل و تجهیز کند

رحمانی از حکومت می‌خواهد نیروهای خیزش‌ مردمی را تمویل و تجهیز کند

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در واکنش به افزایش حمله‌های تهاجمی طالبان می‌گوید که حکومت باید نیروهای خیزش مردمی
رحمانی: رهبران سیاسی و نهادهای امنیتی زمینۀ بسیج همه‌گانی برای مقابله با حمله‌های طالبان را فراهم کنند

رحمانی: رهبران سیاسی و نهادهای امنیتی زمینۀ بسیج همه‌گانی برای مقابله با حمله‌های طالبان را فراهم کنند

میر رحمانی رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در واکنش به حمله‌های روزافزون گروه طالبان برای سقوط ولسوالی‌ها می‌گوید که رهبران سیاسی
رحمانی: شیوۀ برخورد دولت با طالبان باید تغییر کند

رحمانی: شیوۀ برخورد دولت با طالبان باید تغییر کند

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور می‌گوید که حمله‌های تهاجمی طالبان و میزان انفجارها در سطح کشور نشان می‌دهد که