ردمرز

بدخشان در صدر فهرست ردِ مرزی‌ها

بدخشان در صدر فهرست ردِ مرزی‌ها

فقر فراگیر، نبود فرصت‌های کاری و نا گزیزی‌های روزگار سبب شده است تا روزانه ده‌ها تن از جوانان بدخشان راه