رستورانت زنانه

دشواری‌های کار برای بانوان‌ رستوران‌دار در جوزجان

دشواری‌های کار برای بانوان‌ رستوران‌دار در جوزجان

ذکیه صوفی‌زاده و شیما فیضی حدود هفت ماه پیش بدون سابقۀ کاری و تجربۀ بازرگانی با هزینۀ ۵۰ هزار افغانی
ایجاد رستورانت غذاهای محلی توسط یک بانوی بدخشانی

ایجاد رستورانت غذاهای محلی توسط یک بانوی بدخشانی

در سال‌های پسین با ایجاد فرصت‌های کاری برای زنان در بیرون از خانه، شمار زیادی از زنان بدخشانی وارد بازار