رستورانت ویژۀ زنان

از آموزگاری تا ایجاد کارآفرینی؛ ایجاد نخستین رستورانت ویژۀ بانوان در بدخشان

از آموزگاری تا ایجاد کارآفرینی؛ ایجاد نخستین رستورانت ویژۀ بانوان در بدخشان

در جامعۀ بستۀ افغانستان، کار و فعالیت‌های اقتصادی در بیرون از خانه برای زنان یک تابو است و بیش‌تر زنان