روایت جنگ

روایت جنگ از ولایت فاریاب؛ وضعیت بی‌جاشده‌گان در جوزجان چگونه است؟

روایت جنگ از ولایت فاریاب؛ وضعیت بی‌جاشده‌گان در جوزجان چگونه است؟

جنگ‌دیده‌ها روایت‌گران اندوه‌گینی‌ هستند که تا مَرگ نمی‌توانند جنایات برخاسته از جنگ را فراموش کنند. جنگ بعضی‌ها را می‌کُشد، برخی‌ها