روحانیت

معنای دموکراسی در بستر فرهنگی افغانستان

معنای دموکراسی در بستر فرهنگی افغانستان

نویسنده: ابومسلم خراسانی دموکراسی کارشیوۀ حکومت‌داری و نظام شکل گرفته در غرب است که در درازنای تاریخ از زمان ارسطو