روز جهانی صلح

تجلیل از روز جهانی صلح؛ پایتخت و رویای کور مردم

تجلیل از روز جهانی صلح؛ پایتخت و رویای کور مردم

در همۀ کشور‌ها همه‌ساله از روز جهانی صلح تجلیل به عمل می‌آید. با آن که جنگ و خاطرات سیاهش همواره