روز جهانی مطبوعات

کمیسیون حقوق بشر: طرف‌های درگیر جنگ از تهدید و کشتار خبرنگاران خودداری کنند

کمیسیون حقوق بشر: طرف‌های درگیر جنگ از تهدید و کشتار خبرنگاران خودداری کنند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با روز جهانی مطبوعات از طرف‌های درگیر جنگ در کشور به ویژۀ گروه طالبان