روز همبستگی زنان

برگزاری روز هم‌بستگی زنان در قول اردوی 209 شاهین

برگزاری روز هم‌بستگی زنان در قول اردوی 209 شاهین

مسوولین قول اردوی 209 شاهین از از روز هم‌بستگی زنان در مقر این فرماندهی با حضور تعداد زیاد زنان و