رویداد مرزی

هیأت وزارت خارجۀ ایران به منظور بررسی رویداد مرزی به کابل می‌آید

هیأت وزارت خارجۀ ایران به منظور بررسی رویداد مرزی به کابل می‌آید

وزارت خارجۀ کشور از سفر یک هیأت وزارت خارجۀ ایران به کابل خبر می‌دهد. این هیأت ایرانی به منظور بررسی