رژیم طالبان

کارزار بانوان هراتی: صلح را به قیمت از دست دادن آزادی زنان نمی‌پذیریم

کارزار بانوان هراتی: صلح را به قیمت از دست دادن آزادی زنان نمی‌پذیریم

گروهی از زنان و دختران فعال در هرات با راه‌اندازی یک کارزار در صفحات مجازی نگرانی‌شان را نسبت به روند