ریاست احیا و انکشاف دهات

پنج پروژۀ تهیۀ آب‌ آشامیدنی در ولایت جوزجان به بهره‌برداری سپرده شد

پنج پروژۀ تهیۀ آب‌ آشامیدنی در ولایت جوزجان به بهره‌برداری سپرده شد

پنج پروژۀ تهیۀ آب آشامیدنی به ارزش بیش از ۳۳ میلیون افغانی در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان و ولسوالی‌های