ریاست سارنوالی استنیاف

کارمندان سارنوالی استنیاف ولایت جوزجان خون اهدا کردند

کارمندان سارنوالی استنیاف ولایت جوزجان خون اهدا کردند

رییس و کارمندان سارنوالی استنیاف ولایت جوزجان به خاطر حمایت و ارزش‌گذاری به نیروهای امنیتی در شفاخانه ملکی ولایت جوزجان