ریاست مبارزه با حوادث طبیعی

ادامۀ جنگ در بدخشان؛ وضعیت بی‌جا شده‌گان ولسوالی جرم نگران‌کننده است

ادامۀ جنگ در بدخشان؛ وضعیت بی‌جا شده‌گان ولسوالی جرم نگران‌کننده است

در پی نبردهای اخیر میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان، حدود 300 خانوادۀ روستاهای «دهن