ریاست مخابرات تخار

افزایش علاقمندی زنان شهر تالقان به آموزش کامپیوتر‬

افزایش علاقمندی زنان شهر تالقان به آموزش کامپیوتر‬

هر دورۀ تاریخی زندگی بشر دارای ویژگی‌های منحصر به خود می باشد. انسان‌ها بر اساس جستجوگری ذهن‌خلاق خود توانسته اند