ریال

اتحادیۀ صرافان هرات: روزانه حدود یک میلیون دالر به ایران قاچاق می‌شود

اتحادیۀ صرافان هرات: روزانه حدود یک میلیون دالر به ایران قاچاق می‌شود

سقوط شدید ارزش ریال، واحد پولی کشور ایران در برابر ارزهای خارجی، این کشور را به مقصد مهمی برای قاچاق