ریچارد فولتز

نگاهی به کتاب تاریخ تاجیک‌ها؛ ایرانیان شرقی و تمدن آنان

نگاهی به کتاب تاریخ تاجیک‌ها؛ ایرانیان شرقی و تمدن آنان

تاریخ‌ تاجیک‌ها، ایرانیانِ ‌شرقی پژوهش همه‌جانبه و کامل نیست، اما در نوع خود نخستین پژوهش یک غربی در مورد پیشنۀ